Materinsko telo kao mesto podele

Semiotičko i simboličko – kratak uvod U teorijskoj psihoanalizi Žaka Lakana, subjekat postaje subjektom tek onda kada se društveno konstituiše upotrebom jezika. Međutim, jezik je ono što dočekuje pojedinca i što već postoji kao ustanovljeni sistem – produkt kulture sa unapred utvrđenim pravilima i konstelacijom znakova. Sfera jezika prepoznata je kao sfera simboličkog prostora unutar koje…

Read More